องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง (อบต.เสริมกลาง)
องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง (อบต.เสริมกลาง)

วิสัยทัศน์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง มุ่งพัฒนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม สืบสานประเพณีอันดีงาม

คำขวัญ : ป่าไม้เขียวขจี ประเพณีชาวกระเหรี่ยง พอเพียงเกษตรอินทรีย์ ของดีบ่อน้ำร้อน ลือกระฉ่อนงานฝีมือ ขึ้นชื่อเรื่องเงินออม

เว็บบอร์ด Q & A