Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม/จดหมายข่าว
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนที่ภาษี/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การปกครองท้องถิ่น (ITA)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ธ.ค. 2565
ถึง
00 00 543
ลำปาง เสริมกลาง อบต.เสริมกลาง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง
22 ธ.ค. 2565
ถึง
00 00 543
ลำปาง เสริมกลาง อบต.เสริมกลาง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องฮี
06 ธ.ค. 2565
ถึง
06 ธ.ค. 2565
ลำปาง เสริมกลาง อบต.เสริมกลาง ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 6
06 ธ.ค. 2565
ถึง
06 ธ.ค. 2565
ลำปาง เสริมกลาง อบต.เสริมกลาง ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3
28 ต.ค. 2565
ถึง
07 พ.ย. 2565
ลำปาง เสริมกลาง อบต.เสริมกลาง ประชาสัมพันธ์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
27 ต.ค. 2565
ถึง
07 พ.ย. 2565
ลำปาง เสริมกลาง อบต.เสริมกลาง ประชาสัมพันธ์ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
17 ต.ค. 2565
ถึง
26 ต.ค. 2565
ลำปาง เสริมกลาง อบต.เสริมกลาง ประกาศ อบต.เสริมกลาง เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดจัดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4
19 ก.ค. 2565
ถึง
26 ต.ค. 2565
ลำปาง เสริมกลาง อบต.เสริมกลาง ประกาศ อบต.เสริมกลาง เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดจัดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3
19 เม.ย. 2565
ถึง
26 ต.ค. 2565
ลำปาง เสริมกลาง อบต.เสริมกลาง ประกาศ อบต.เสริมกลาง เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดจัดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2
10 ม.ค. 2565
ถึง
26 ต.ค. 2565
ลำปาง เสริมกลาง อบต.เสริมกลาง ประกาศ อบต.เสริมกลาง เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดจัดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลเสริมกลาง
ที่ตั้ง : เลขที่ 369 หมู่ที่ 5  ตำบลเสริมกลาง  อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์  52210
โทรศัพท์ : 054-835101 แฟกซ์ : 054-835101 ต่อ 18  E-mail : saraban@soemklang.go.th

เฟซบุค : อบต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
เว็บไซต์ : www.soemklang.go.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล