Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม/จดหมายข่าว
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนที่ภาษี/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การปกครองท้องถิ่น (ITA)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


 
E-mail : Sermklang369@hotmail.com

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (07 ก.ค. 2565)  
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (07 เม.ย. 2565)  
เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตร (23 มี.ค. 2565)  
รายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประม... (25 ก.พ. 2565)
กิจกรรมการเต้นเอโรบิกกลุ่มสตรีกลุ่มเสริมกลาง (12 ก.พ. 2565)
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 (03 ก.พ. 2565)
ข้อมูลสนามกีฬาและนันทนาการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง (29 ม.ค. 2565)
ข้อมูลสนามกีฬาและนันทนาการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง (29 ม.ค. 2565)
ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้ากลุ่มผู้สูงอายุบ้านเหล่ายาว (23 ม.ค. 2565)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (11 ม.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 (03 ม.ค. 2565)
บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับแหล่งท่องเที่ยว (03 ม.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เสริมกลาง เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้... (20 ธ.ค. 2564)
งบแสดงฐานะการเงิน (ณ 30 ก.ย.64) อบต.เสริมกลาง (07 ธ.ค. 2564)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสริ... (03 ธ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ (29 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ผู้พิการ (29 พ.ย. 2564)
กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ (29 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชาว อบต.เสริมกลางผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ร่วมใจไปใช้สิทธิเลือก... (22 พ.ย. 2564)
การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 (19 ต.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (29 เม.ย. 2565)  

ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยร... (05 เม.ย. 2565)  

ประชาสัมพันธ์ โค้ดแบบประเ... (01 มี.ค. 2565)  

งดให้ งดรับ ของขวัญ (No G... (22 ก.พ. 2565)

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินแ... (20 ธ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชาว ... (22 พ.ย. 2564)

ขอเชิญชวนชาวตำบลเสริมกลาง... (10 พ.ย. 2564)

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ทางอ... (08 ต.ค. 2564)

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประม... (02 ก.ย. 2564)

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ... (12 ก.ค. 2564)

ช่องทางการรับชำระภาษี ค่า... (29 มิ.ย. 2564)

เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนา... (24 มิ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลา... (02 ก.พ. 2564)

ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภ... (04 ธ.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ย... (06 พ.ย. 2563)

ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีแล... (06 ต.ค. 2563)

เมื่อวันที่ 22 - 23 สิงหา... (24 ส.ค. 2563)

รถประชาสัมพันธ์การออกชำระ... (14 ส.ค. 2563)

แผ่นพับการประชาสัมพันธ์กา... (14 ส.ค. 2563)

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 25... (14 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 (08 ต.ค. 2563)  
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 (04 ก.ย. 2563)  
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 (05 ส.ค. 2563)  
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 (08 ก.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 (04 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 (05 พ.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 (03 เม.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (09 มี.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 (07 ก.พ. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 (06 ม.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (09 ธ.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 (11 พ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 (03 ต.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (04 ก.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 (03 ส.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (05 ก.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (04 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 (04 พ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 (03 เม.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (02 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลเสริมกลาง
ที่ตั้ง : เลขที่ 369 หมู่ที่ 5  ตำบลเสริมกลาง  อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์  52210
โทรศัพท์ : 054-835101 แฟกซ์ : 054-835101 ต่อ 18  E-mail : Sermklang369@hotmai.com

เฟซบุค : อบต.เสริมกลาง 

soemklang.go.th